Jedan od načina za obezbeđivanje odvođenja dima pri požaru iz objekta, je metoda preko otvora za prirodno odvođenje dima na krovu objekta ili ispod samog krova na najvišoj tački unutar objekta. Na taj način stvaramo efekat „dimnjaka“, tj. ostvarujemo strujanje vazduha uzgonskom silom koja zavisi od više faktora (visine objekta, brzine vetra, razlike spoljašnje i unutrašnje temperature…). Da bi se izjednačio pritisak vazduha, spoljašnji vazduh ulazi u objekat kroz otvore u donjem delu zgrade, a zagrejani vazduh zajedno sa dimom i toplim gasovima izlazi u gornjem delu zgrade.

Primena Geze motora na pozicijama namenjenim odimljavanju

Ugljen monoksid, gas sa smrtonosnim posledicama u požaru

Najveća opasnost po život ljudi prilikom požara je dim. Jedna od karakteristika koja se javlja prilikom stvaranja dima u objektu je panično ponašanje ljudi, obzirom da dim direktno utiče na smanjenu vidljivost, nadražaj očiju i disajnih puteva.

Najopasniji gas u dimu je ugljenmonoksid koji pri kocentraciji od 5% kao rezultat ima smrtonosne posledice.

Sistemi za zaštitu od dima sastoje se u eliminisanju istog primenom prinudne ili prirodne ventilacije. Na taj način vršimo zaštitu puteva za evakuaciju u cilju efikasnijeg spašavanja ljudi kao i lakše kretanje i pristup vatrogascima.

U slučaju požara, sistemi za aktiviranje moraju biti automatski (njima upravlja centrala za odimnjavanje koja predstavlja deo sistema za zaštitu od požara i dima) ili ručni, koji bi trebalo da se postavi na bezbedno mesto gde uređaj može neometano da se aktivira, pod uslovom da nije smešten u prostoriji u kojoj je postavljen uređaj za odvođenje dima i toplote.

Uloga stepenišne THZ centrale

Na pozicijama koje sadrže motor za otvaranje prozora (napajanje 230V ili 24V) gde je rotacija oko donje horizontalne ose, preporučujemo ugradnju sigurnosnih makaza.

THZ Comfort N4 sadrži ručni javljač (FT4A), kao i prekidače za prirodnu ventilaciju. Na centralu, moguće je povezati javljače dima, meteo jedinicu, kao i PP centralu.

THZ Confort N4 ima zadatak da obezbedi tri otvaranja i zatvaranja prozora u toku 72 h u skaladu sa standardom i obavezni je deo sistema za odimljavanje. Ove funkcije nije moguće ostvariti samo sa PP centralom. Taster na telu centrale (ručni javljač) omogućava resetovanje centarale, što je funkcija koju primenjuju vatrogasci da u procesu gašenja spreče dovod svežeg vazduha.

Napomena:
Ukoliko je potrebno, postoji mogućnost postavljanja i povezivanja dodatnog taster prekidača (FT4A) za resetovanje centrale u drugoj zoni.

Minimalna površina odimljavanja na stubišnom delu ne sme da bude manja od 1 m2

Minimalna površina odimljavanja

Uticaj nivoa kiseonika u vazduhu

Većina smrtnih slučajeva u požaru rezultat je udisanja dima, a ne opekotina. Ljudima je veoma teško pobeći od požara u vlastitom domu bez obzira što dobro poznaju raspored. Jedan od navedenih razloga je taj što dim može biti toliko gust da kod ljudi izaziva dezorijentisanost. Vatra zahteva kiseonik i troši velik deo raspoloživog kiseonika. Kiseonik prilikom požara se troši toliko brzo, tako da osobe koje pokušavaju da se evakuišu budu savladane i ne mogu doći do lako dostupnih izlaza. Tabelarni prikaz NFPA-e prikazuje šta se događa osobi na različitim nivoima kiseonika. Primećujete da nakon što nivo kiseonika padne na polovinu normalne količine, kretanje prema izlazima postaje teško ili nemoguće.

Kada je nivo kiseonika na……čovek doživljava:
21%Normalan spoljašnji vazduh
17%Poremećena sposobnost rasuđivanja i koordinacije
12%Glavobolja, vrtoglavica, mučnina, umor
9%Nesvestica
6%Zastoj disanja, srčani zastoj, smrt