Na objektu IKEA u Beogradu, implementirane su kupole koje se koriste i za prirodnu ventilaciju i za odimljavanje. Korišćeni su motori potrošnje od 4A, što je dovelo do potrebe za boljom baterijskom podrškom i kablovskom infrastrukturom.

Standardni pristup u slučaju požara uključuje otvaranje vrata i prozora kako bi se omogućilo brže odstranjivanje dima i toplote.

Međutim, IKEA je usvojila inovativniji pristup.

Švedski proizvođač nameštaja je utvrdio da otvaranje kupola stvara struju vazduha koja može da podhladi ampule na sprinkler sistemima i spreči njihovo pucanje.
Ovo je omogućilo IKEA-i da razvije novu filozofiju odimnjavanja, koja se zasniva na zatvaranju kupola kako bi se podigla temperatura u prostoriji i aktivirao sprinkler sistem. Tek nakon toga kupole se otvaraju. Efikasnu evakuaciju, moguće je izvesti u intervalu od 7 do 10 minuta.

Ovaj inovativan pristup je posebno važan u objektima velike površine kao što su IKEA prodavnice, gde je efikasno odimljavanje ključno za održavanje bezbednosti ljudi i za sprečavanje materijalne štete. Ova filozofija odimljavanja predstavlja primer najbolje prakse u prevenciji od požara, koji bi mogao biti primenjen i u drugim objektima.

Sistem za odimljavanje i provetravanje na IKEA-i sastoji se od:
– 196 motorizovanih krovnih kupola,
– 19 umreženih centrala MBZ 300,
– 2 meteo stanice na krovu objekta i
– 19 vrata za evakuaciju i odimnjavanje.

Ova sofisticirana mreža sistema omogućava efikasno odimljavanje i ventilaciju, što predstavlja ključni aspekt u prevenciji od požara.

Osim otvaranja kupola na krovu, neophodno je otvoriti i prolaze sa strane kako bi se postigao efekat dimnjaka i omogućila adekvatna ventilacija i odimljavanje. Vrata za evakuaciju se nalaze na tri nivoa i služe kao ključni element u slučaju potrebe za evakuacijom. Ova vrata se otvaraju pomoću panik barova, a na njima su takođe postavljeni i motori koji omogućavaju bržu evakuaciju i unos svežeg vazduha u kontrasmeru.

Ova sofisticirana mreža sistema predstavlja najbolju praksu u prevenciji od požara, što omogućava IKEA-i da održava visok nivo bezbednosti u svojim objektima i smanjuje rizik od materijalne štete.

Centrala sistema za odimnjavanje i ventilaciju u IKEA-i poseduje baterije za rad u slučaju nestanka mrežnog napajanja tokom požarnog signala. U tom slučaju, centrala se oslanja na baterijsko napajanje sa modulima za konverziju mrežnog napajanja 230 volti na interno napajanje od 24 volta.

Kupole koje se isporučuju, dolaze zajedno sa motorima koji su sertifikovani deo sistema. Važno je omogućiti kupoli adekvatan ugao otvaranja, kako bi se sprečilo urušavanje konstrukcije kupole prilikom požara i njeno potencijalno zatvaranje i sprečavanje odlaska dima, i kako bi se obezbedilo efikasno odimljavanje i ventilacija.

U slučaju ventilacije, kupole se otvaraju samo malo. Ispostavilo se da kada su velike gužve, sistem za izmenu vazduha ne može da postigne pri maksimalnom radu efikasnu zamenu vazduha. Dok kod otvaranja kupola nakon samo 10 do 15 sekundi dolazi do brze izmene vazduha.
Na krovu se nalaze dve meteo jedinice, koje imaju zadatak da u slučaju kiše i vetra koji duva brzinom većom od 3m/s, ne otvori kupole kada su u režimu ventilacije.
Kupole imaju veliku površinu prilikom otvaranja i onda postoji mogućnost da jak vetar napravi ogroman pritisak na kupolu i ošteti mehanizam kupole.

U slučaju odimnjavanja, kupola će se otvoriti bez obzira na vremenske uslove.

Svi kablovi u IKEA-i su sertifikovani na protivpožarnost od 30 minuta. Projektni zadatak je bio da se u slučaju požara kupole koje su bile otvorene tokom ventilacije zatvore kako bi se zarobio vazduh i podigla temperatura za rad sprinkler sistema.

Pravo odimljavanje kreće onog trenutka kada proradi prvi sprinkler, a u tom slučaju kupole će se otvoriti bez obzira na vremenske uslove.